A. Dostęp do danych osobowych


Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie


Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.


C. Wycofanie zgody


W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.


D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:


- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych– na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; - nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.


E. Prawo do przenoszenia danych


Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli: - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub - przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.


F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi


W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Polityka prywatności

1. Wprowadzenie


Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych.


Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi.


Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

  • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
  • Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Paweł Brańka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kierunek muzyka Paweł Brańka z siedzibą w ul. Grzybowa 10 62-080 Lusowo, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7812015461, REGON 387635253. Wiedz, że prowadząc działalność gospodarczą dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.


Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciel serwisu internetowego kierunekmuzyka.pl zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres folk@kierunekmuzyka.pl

2.1. Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?


Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

2. Dane osobowe

2.2. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną stroną internetową.Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoje dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

W związku z korzystaniem ze strony internetowej przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.

B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

W zakładce „kontakt” znajdującej się na stronie internetowej znaleźć możesz formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania. Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoja wolą. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny.Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera swoje dane w postaci: adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.W każdej chwili wyrażoną zgodę możesz odwołać klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z witryny. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

E.Social Media

Na stronie znaleźć możesz linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

F. Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu www, na którym zarejestrowana jest strona i przechowywane na serwerze zapewnianym przez dostawcę hostingu. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu przeznaczonego do faktur. Faktura przekazywane są do biura rachunkowego.Zamówienia mogą być rejestrowane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że istnieje obowiązek by przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

G. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

H. Kontakt e-mailowy

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie ma możliwości aby jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

I. Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

J. Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

K. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

2.3. Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?


Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:a)w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;b)w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja zamówienia), przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;c)w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;d)w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.


2.4. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim?


Czy przekazujemy dane do państw trzecich?Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. Wykaz powierzeń. W zależności od przyczyny i celu powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,


2. MailerLite UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,


3. Web To Learn sp. z o.o, numer NIP: 5911709438, KRS: 0000823467, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Księżycowa 3 w Kościerzynie– w celu korzystania ze stron sprzedażowych, w których podawany jest adres email oraz do obsługi kursów wideo.


4. Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę


5. Krajowy Integrator Płatności S.A. Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 – w celu obsługi płatności


6. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 7792308495 REGON: 300523444 - w celu obsługi płatności


7. Noblesse Kancelaria audyt i doradztwo sp. z.o.o ul. Dąbrowskiego 290 60-408 Poznań NIP: 764-182-27-45 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę.


8. Expand Online Patryk Łopot, z siedzibą przy ul. Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków - w celu przygotowania i obsługi kampanii reklamowych na Facebooku.


9. LINK Mobility Poland sp. z o. o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice - w celu obsługi wysyłki wiadomości sms dla osób, które podały swój nr telefonu w formularzu i wyraziły zgodę.


10. Zapier. Inc. z siedzibą w San Francisco, 548 Market St. #62411 San Francisco, CA 94104-5401 w celu automatyzacji procesów zapisu na listę mailową oraz wysyłki sms.2.5. Jakie prawa Ci przysługują i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]


Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się pod następującymi danymi: folk@kierunekmuzyka.pl Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.


Jak wskazano w pkt 2.2. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies. W związku z tym informujemy Cię o najistotniejszych elementach plików cookies, tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.


3.1. Co to są pliki cookies?


Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.


3.2. W jakim celu używamy plików cookies?


Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne. Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać. Pliki cookies wykorzystywane są aby:- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,- dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,- zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), - wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).


3.3. Jak długo korzysta się z plików cookies?


Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne. Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.


3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?


Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Twojej przeglądarce.


3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?


W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.3. Polityka cookies (ciasteczka)

4. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?


Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy kontakt listowny (pocztą) lub kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych: Kierunek muzyka Paweł Brańka ul.Grzybowa 10, 62-080 Lusowo, adres e-mail: folk@kierunekmuzyka.pl